top of page
OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid is voor ons belangrijk om vele redenen. Vooral om goed te kunnen werken is dagelijkse feedback van ouders van belang. Zowel over hun kind(eren) als over werkwijze en/of organisatie. 

We hechten waarde aan open en eerlijkheid, zodat de sfeer voor kinderen en pedagogisch medewerk(st)ers (PM) een positief effect behoudt. In de teams besteden we daar aandacht aan, maar ook met ouders verwachten we een open en eerlijke communicatie. Het wel-zijn PM'ers verhoogt zodra er duidelijkheid heerst over wat ouders voor hun kind willen. Hoe groot of klein de zorg is, wij staan open voor feedback. Samen met ouders verhogen we het gevoel van wel-zijn binnen Eigenwijs!     

Behalve bovenstaande algemene stelling, is communicatie met ouders belangrijk. Wij bieden de volgende manieren:

 • Dagelijks breng- en haal contact. Wij houden van persoonlijke gesprekjes!

 • Communicatie in Bitcare (digitaal dagboekje) waarin het verloop van de dag wordt bijgehouden. 

 • Groeiwijzer. Vanuit onze VVE methodiek 'Speelplezier' hanteren we de opzet van de Groeiwijzer. Hierin houden we de ontwikkeling bij van onze kinderen

 • Ontwikkelingsgesprekken. We bespreken 1 keer per jaar de Groeiwijzer met ouders. Bij behoefte aan meer gesprekken kan dit vanuit de ouders worden aangegeven aan de mentor van hun kind(eren). is er een zorg bij ons, delen we dit uiteraard ook met ouders en plannen een gesprek.

 • Tijdens de wen-periode extra contact met ouders

 • Ouderavond, een keer per jaar

 • E-mail contact over bijvoorbeeld personeelswijzigingen, GGD bezoek en andere ontwikkelingen

 • Facebook. We plaatsen hier per locatie regelmatig activiteiten, super leuk en praktisch gericht. Een kijkje in onze dag met de kinderen. 

 • Instagram. Hierin zal vooral Bianca, als eigenaresse, haar verhalen delen zoals ze Eigenwijs ervaart en deelt ook persoonlijke ervaringen met haar eigen kinderen. Zie het als inspiratie en als steun in het ouderschap. 

 • Website. 

 • GGD rapporten. Deze zijn inzichtelijk via een link naar de website om in te lezen.

 

OUDERCOMMISSIE

Waarom is er een Oudercommissie?

De nieuwe Wet Kinderopvang die sinds januari 2005 van kracht is, stelt een oudercommissie verplicht in ieder kinderdagverblijf en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten.

Doelstelling
De Oudercommissie stelt als doel:

 • De belangen van de kinderen en de ouders van Kinderdagverblijf Eigenwijs zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

 • Te adviseren ten aanzien van kwaliteit. 

Waarin heeft de Oudercommissie adviesrecht?

 • Kwaliteitsbeleid

 • Pedagogisch beleidsplan

 • Voedingsaangelegenheden

 • Risico inventarisatie van veiligheid en gezondheid

 • Openingstijden

 • Klachtenregeling

 • Prijswijzigingen van kinderopvang 

De oudercommissie alsook de overige ouders hebben inzage in het inspectierapport van de GGD.

In de praktijk
De OC vergadert gemiddeld 6-8x per jaar. Naast het inventariseren van knelpunten en het uitbrengen van advies naar de directie, organiseren en helpen zij ook bij diverse activiteiten.

U bent van harte welkom!
Mocht u interesse hebben om een vergadering bij te wonen en/of lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met de desbetreffende assistent leidinggevende van de locatie, zij maakt u verder wegwijs.

bottom of page