top of page
VEILIGHEID
Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor mensen om tot ontwikkeling te komen. Daarmee bedoelen we een veilige speel omgeving maar ook een veilige sfeer. Een plek waar je je prettig voelt, waar je de mensen om je heen kent en vertrouwt, waar heldere routines en afspraken zijn. Een plek waarin we speelhoekjes bieden, afgestemd op de verschillende leeftijden. Een plek om je thuis te voelen. 

BINNEN & BUITEN

We staan voor spelend leren en leren om risico's in te schatten zowel binnen als buiten, zodat kinderen hun grenzen en mogelijkheden ontdekken. Met andere woorden, spelend slimmer worden.

Per leeftijd zijn de risico's afgestemd, zodat er ook voldoende uitdaging geboden kan worden. Risicovol spelen is volgens onze visie onmisbaar, omdat een kind dan enorm groeit in vertrouwen in zichzelf, in anderen en in zijn/haar omgeving.

We hebben per locatie een beleidsplan Veiligheid en Gezondheid ontwikkeld en met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Het doel is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleinere risico’s. het is een dynamisch proces, dat wil zeggen dat we ons plan bijstellen zodra veiligheid- en/of gezondheid in het geding is. 

 

Bianca Hermans is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, maar een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn.  

Lees bij NAAR BUITEN een uitgebreider verslag m.b.t. onze visie over buiten spelen.

bottom of page